ประวัติความเป็นมา


 


 


 
สมาชิกของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย


ตั้งแต่ปี  2542-2565  (วันที่ 15 มิถุนายน 2565) จำนวน 5,708 ท่าน แบ่งเป็นชาย 293  ท่าน และหญิง 5,410 ท่าน