bandar togel
สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org

รับสมัคร หน่วยไตและไตเทียม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การรับสมัคร
1) ประกาศรับสมัครทาง website: สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย และ รายละเอียดการสมัครที่ https://nukidney.md.kku.ac.th หรือ สแกน QR code เอกสารด้านล่าง
2) กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมอัพโหลดเอกสารตามที่กำหนด (รับ สมัครทางออนไลน์เท่านั้น) 3) ผู้สมัครจะได้รับ email ตอบกลับ ภายใน 1-2 วัน หลังส่งเอกสาร
4) ตรวจสอบสถานที่และเลขที่นั่งสอบ วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ผ่าน https://nukidney.md.kku.ac.th สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 - 10 มิถุนายน 2567 (ยึดตามวันสมัคร) 4) สอบคัดเลือกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ 15 มิถุนายน 2567 Download lenars ลงข้อมูลการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร แบบฟอร์ม ประกอบการสมัคร กรอกข้อมูลการสมัครผ่าน google form และอัพโหลดไฟล์ สอบข้อเขียน/ สัมภาษณ์ 15 มิ.ย.67 สอบข้อเขียน 8.00-12.30 น. สัมภาษณ์ 13.30-16.00 น. ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบ คัดเลือก 1 ก.ค.67
เว็ปไซด์ https://nukidney.md.kku.ac.th


สอบถามเพิ่มเติม นางธัญวรัตน์ ไชยต้นเทือก และ/หรือ นาง ฉวีวรรณ ชัยฤทธิ์ Email: kidney@kku.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 043 363912-4 ในเวลาราชการ