bandar togel
สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org

การประชุมวิชาการ

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 1/2567

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI
ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 1/2567
รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567     เวลา 08.00-16.30 น. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2  วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567  เวลา 08.00-16.30 น. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 3  วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567      เวลา 08.00-16.30 น. โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น
กำหนดการ
07.30 – 08.00 น.      ลงทะเบียน
08.00-08.45 น.        องค์ความรู้เรื่องคุณภาพชีวิต: แนวคิดของคุณภาพชีวิตและความสำคัญของการวัดคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไต
                             รศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
08.45-09.45 น         เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต 9-THAI: แนวทางในการนำเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตมาใช้ในการประเมินผู้ป่วยโรคไต
                             พว.สุชาดา บุญแก้ว
09.45-10.00 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-11.00 น         บูรณาการการประเมินคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รับการบำบัดทดแทนไต
                             พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ 
11.00 – 12.00 น.      การพัฒนาโปรแกรมคุณภาพชีวิต 9 THAI: Mini Data management
                             เภสัชกรสง่า มั่นยืน
12.00-13.00 Lunch Symposium
13.00 – 16.30 : การใช้โปรแกรมคุณภาพชีวิต 9THAI และ Data management
พว.ปกานต์ ปธานราษฏร์
พว.สุชาดา บุญแก้ว
พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
พว.นิภา อัยยสานนท์                         
เภสัชกรสง่า มั่นยืน


โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 1/2567
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 1
คะแนน                               6.5
วันลงทะเบียนปกติวันสุดท้าย     31 มี.ค. 2024
วันลงทะเบียนล่าช้าวันสุดท้าย    31 มี.ค. 2024
วันที่ประชุม                          วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
สถานที่                               โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ                            ขอชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567
URL สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/regist-member/83
URL สำหรับองค์กรลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/organization-login/83
 
 
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 2
คะแนน           6.5
วันลงทะเบียนปกติวันสุดท้าย     31 มี.ค. 2024
วันลงทะเบียนล่าช้าวันสุดท้าย    31 มี.ค. 2024
วันที่ประชุม                          วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567
สถานที่                               โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ                            ขอชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567
URL สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/regist-member/84
URL สำหรับองค์กรลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/organization-login/84
 
 
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 3
คะแนน                               6.5
วันลงทะเบียนปกติวันสุดท้าย     30 เม.ย. 2024
วันลงทะเบียนล่าช้าวันสุดท้าย    30 เม.ย. 2024
วันที่ประชุม                          วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567
สถานที่                               โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุ                            ขอชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
URL สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/regist-member/85
URL สำหรับองค์กรลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/organization-login/85
 
หนังสือเชืญประชุม ดาวน์โหลดไฟล์
โครงการประชุม ดาวน์โหลดไฟล์
ใบลงทะเบียน ดาวน์โหลดไฟล์